قیمت هر تن آهک زنده را از ما استعلام نمائید

4.9
(43)

قیمت هر تن آهک زنده را از ما استعلام بگیرید و با اطمینان کامل‌ تری خرید این محصولات را انجام دهید؛ سنگ آهک کاربرد های بسیار زیادی در تولید محصولات مختلف دارد و شکل و سایز کنترل شده و پودر شده این ترکیبات آنها را به یک ماده اصلی و فیلر بسیار عالی در صنایع تبدیل کرده است، برای تولید انواع آهک پودری، هزینه‌ های متعددی از سمت تولید کنندگان پرداخت می‌ شود که این پارامتر به صورت مستقیم قیمت هر تن آهک را تحت تاثیر خود قرار می‌ دهد.

نام تجاری و موارد مصرف کربنات کلسیم و انواع آهک ها

عنوان موارد مصرف نام تجاری و علمی
کربنات کلسیم صنایـع رنـگ سـازی، صنایـع PVC ، تولیـد شیشـه، تولیـد خمیردنـدان، خـوراک دام و طیـور، صنایـع کاشـی و سـرامیک، تولیـد بتونـه رنـگ، صنایـع چسـب سـازی، تولیـد پـودر سـنگ، راه سـازی و ریـل سـازی، فونداسـیون سـاختمان سـنگ آهـک * سـنگ آهـک خـام * کلسـیت * سـنگ آهـک کلسـینه نشـده * سـنگ آهـک پختـه نشـده * نمـک کلسـیم اسـید کربونیـک * آراگونیـت *کربنـات کلسـیم معدنـی*GCC سـنگ آهـک پـر کننـده
آهک زنده کلوخه صنایـع آهـن و فـولاد، صنایـع ذوب و ریختـه گـری، تولیـد آهـن اسـفنجی،تولید آجرهـای ماسـه آهکـی، تولیـد کاربیـد کلسـیم، تولیـد کربنـات سـدیم، تصفیـه خانـه هـای پسـاب شـهری و صنعتـی، تصفیـه خانـه هـای آب آشـامیدنی، تولیـدقنـد و شـکر آهــک * آهــک کلوخــه * آهــک زنــده * آهــک آب ندیــده * آهــک شــیمیایی * اکســید کلســیم * آهــک نشــکفته * آهــک ســوخته * مونوکســید کلســیم * ســنگ آهــک کلســینه شــده * ســنگ آهــک پختــه شــده * آهــک کلســینه *آهـک پختـه * آهـک دانـه بنـدی شـده * آهـک بادامـی * آهـک صنعتـی* آهـک فـولاد
آهک زنده پودری تولیــد بلــوک هــای ســبک AAC ،تولیــد قنــد و شــکر، مرغــداری هــا، اســتخرهای پــرورش ماهــی، مــات بنایــی، تولیــد کاغـذ، تثبیـت خـاک، تولیـد کودهـای فسـفاته و نیتراتـه، ضدعفونـی کـردن فضاهـای بـاز و سربسـته، تنظیـم pH ، تولیـدکربنـات سـدیم، تصفیـه خانـه هـای پسـاب شـهری و صنعتـی، تصفیـه خانـه هـای آب آشـامیدنی، حـذف ناخالصـی هـایمحلـول، تولیـد گرمـای انفجـاری. آهـک * آهـک پـودری * آهـک زنـده * آهـک آب ندیـده * آهـک شـیمیایی * اکسـید کلسـیم * آهـک نشـکفته * آهـک سـوخته * مونوکسـید کلسـیم * سـنگ آهـک کلسـینه شـده * سـنگ آهـک پختـه شـده * آهـک کلسـینه *آهـک زنـده ریزدانـه * آهـک زنـده شـکری * آهـک زنـده گرانولـی
آهک هیدراته صنایــع تغلیــظ و فــرآوری مــس، تولیــد و فــرآوری ســرب و روی، تولیــد آلومینیــم، تولیــد کنــاف هــای گچــی، تولیــد پرکلریـن، اسـتحصال طلـا و نقـره، تولیـد آسـفالت، چـرم سـازی، تولیـد پودرهـای بهداشـتی و آرایشـی، تولیـد گریـس،تصفیــه آب آشــامیدنی پســابها و زبالــه هــا، تولیــد ترکیبــات شــیمیایی کلســیم دار، تولیــد لاســتیک آهــک آبدیــده * آهــک شــیمیایی * هیدروکســید کلســیم * دی هیدروکســید کلســیم * هیــدرات کلســیم *آهــک * شــیر آهــک * دوغــاب آهــک * آهــک صنعتی*آهــک شــکفته * آهــک مــرده * آهــک آبــدار

قیمت هر تن آهک زنده

قیمت هر تن آهک زنده و استفاده در تصفیه آب

قیمت هر تن آهک زنده و استفاده از این محصولات در صنعت تصفیه آب، پارامتری بسیار توجیه‌ پذیر می‌ باشد چون دیگر تولیداتی پیشنهادی برای این صنعت هزینه‌ های بیشتری را به وجود می‌ آورند؛ شاید جالب باشد بدانید برای تصفیه آب‌ هایی که به صورت روزانه از آن استفاده می‌ کنیم از پودر آهک استفاده می‌ شود چون گاهی اوقات لازم است به دلیل وجود تغییرات ناهنجار در خواص فیزیکی و شیمیایی آب‌ ها که به دلایل مختلف مانند پسماند های شیمیایی و فاضلاب‌ کارخانه‌ ها ممکن است رخ دهد از پودر آهک به عنوان ماده قلیا برای تنظیم پی اچ آب استفاده می‌ شود.

علاوه بر این موضوع آهک دارای خاصیت انعقادی است به این صورت که اگر به آن آب اضافه کنیم با ایجاد ترکیبات کلسیمی، آن موادی که افزایش بیش از حد سختی آب را به وجود آورند، به راحتی ته نشین می‌ شود و این امکان به وجود می‌ آید که تصفیه آب تکمیل شود.

تولید پودر آهک در شرکت آروشا

شرکت تولیدی آروشا پودر، بزرگترین تولید کننده آهک برای مصارف صنعتی در داخل کشور می‌ باشد، این مجموعه با استفاده از بالاترین تکنولوژی‌ های روز دنیا و با استفاده از دستگاه‌ های ساخته شده در کشور اروپا سعی بر آن دارد تا بهترین پودر استاندارد آهک را ارائه نماید.

موقعیت جغرافیایی این مجموعه تولید کننده به نوعی است که نقش بسیار موثری در افزایش کیفیت خدمات به مشتریان در سراسر کشور دارد؛ معادن اختصاصی قرار گرفته شده در اختیار این مجموعه به نوعی است که تضمین کیفیت پایدار در تولید محصولات را تعهد می‌ دهد؛ شما مشتریان عزیز می توانید با داشتن این اطلاعات، با  اطمینان کامل‌ تر، خرید از این مجموعه را انجام دهید.

نظرسنجی واحد فروش:

آیا با کاهش قیمت محصولات شرکت موافق هستید؟ (از 1 تا 5 امتیاز دهید)

میانگین نظر موافقین: 4.9 / 5. تعداد موافقین : 43

با تکمیل این نظرسنجی به توسعه صنعت کشور کمک نمائید.

جدیدترین اخبار سایت