محصولات ما را ببینید

پودر کربنات کلسیم
$قیمت : تماس بگیرید

نوع بسته بندی : کیسه 25 و 30 کیلو گرمی
بسته بندی تکمیلی : جامبو ، پالت وشیرینگ
موجودی : موجود

پودر تالک
$قیمت : تماس بگیرید

نوع بسته بندی : کیسه 25 و 30 کیلو گرمی
بسته بندی تکمیلی : جامبو ، پالت وشیرینگ
موجودی : موجود

پودر باریت
$قیمت : تماس بگیرید

نوع بسته بندی : کیسه 20 ، 25 کیلو گرمی
بسته بندی تکمیلی : جامبو ، پالت وشیرینگ
موجودی : موجود

پودر بنتونیت
$قیمت : تماس بگیرید

نوع بسته بندی : کیسه 25 و 30 کیلو گرمی
بسته بندی تکمیلی : جامبو ، پالت وشیرینگ
موجودی : موجود

پودر زئولیت
$قیمت : تماس بگیرید

نوع بسته بندی : کیسه 25 و 30 کیلو گرمی
بسته بندی تکمیلی : جامبو ، پالت وشیرینگ
موجودی : موجود

پودر کائولین
$قیمت : تماس بگیرید

نوع بسته بندی : کیسه 25، 30 کیلو گرمی
بسته بندی تکمیلی : جامبو ، پالت وشیرینگ
موجودی : موجود

انواع آهک صنعتی
$قیمت : تماس بگیرید

نوع بسته بندی : کیسه 25 و 30 کیلو گرمی
بسته بندی تکمیلی : جامبو ، پالت وشیرینگ
موجودی : موجود

دولومیت
$قیمت : تماس بگیرید

نوع بسته بندی : کیسه 25 و 30 کیلو گرمی
بسته بندی تکمیلی : جامبو ، پالت وشیرینگ
موجودی : موجود

پودر جوشقان
$قیمت : تماس بگیرید

نوع بسته بندی : کیسه 20 ، 25 کیلو گرمی
بسته بندی تکمیلی : جامبو ، پالت وشیرینگ
موجودی : موجود

سیمان سفید
$قیمت : تماس بگیرید

نوع بسته بندی : کیسه 25 و 30 کیلو گرمی
بسته بندی تکمیلی : جامبو ، پالت وشیرینگ
موجودی : موجود

فلدسپات
$قیمت : تماس بگیرید

نوع بسته بندی : کیسه 25 و 30 کیلو گرمی
بسته بندی تکمیلی : جامبو ، پالت وشیرینگ
موجودی : موجود

سیلیس
$قیمت : تماس بگیرید

نوع بسته بندی : کیسه 25، 30 کیلو گرمی
بسته بندی تکمیلی : جامبو ، پالت وشیرینگ
موجودی : موجود